Home Volumul 2

2011 - V2

1 THE ADAPTIVE MARKETS HYPOTHESIS – EFFICIENCY IN A NEW APPROACH István Joó, Anita Borzán
2 EUROPEAN RETAIL BANKING INTEGRATION UNDER EMU: FACTS AND CHALLENGES Andreea Avadanei
3 PUBLIC TREASURY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZED FINANCIAL MARKETS Dragoş Ilie
4 ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT OF RUSTIC ANIMAL BREEDS IN BANAT WITH CO-ECONOMIC IMPACT Marcel Matiuti*, Alexandru T. Bogdan**, Carmen-Luminita Matiuti***
5 MODELLING THE EFFECTS OF THE FISCALITY OF REVENUES OBTAINED BY NON-RESIDENTS IN ROMANIA Dacian Sorin Dudaş
6 REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGY Vaduva Maria
7 CONTABILITATEA ŞI PERFORMANŢA ECONOMICO- FINANCIARĂ Carmen Mihaela Imbrescu, Camelia-Daniela Haţegan
8 POLITICI SI TRATAMENTE CONTABILE PRIVIND RECUNOASTEREA SI EVALUAREA ACTIVELOR SI DATORIILOR CURENTE Dorel Mates*, Ionel Bostan**, Dumitru-Macedon Motrea***, Grosu Veronica****, Marian Socoliuc*****
9 PARTICULARITĂłI CONTABILE SI FISCALE ÎN COMPANIILE AERIENE Mihaela SteŃ
10 RISCUL DE LICHIDITATE SI IMPACTUL ACESTUIA ASUPRA INFORMATIILOR PREZENTATE IN SITUATIILE FINANCIARE ANUALE ALE INSTITUTIILOR DE CREDIT Ciprian-Dan Costea
11 DIE „GLOBALISIERUNG“ IN DER DEUTSCHEN HANDELSSPRACHE Rodica Teodora Biris
12 CONSECINłELE SI LIMITELE MODELULUI DE DEZVOLTARE AL SOCIETĂłII CUNOASTERII BAZATĂ PE INFORMAłIE, ÎN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI LA NIVEL INTERNAłIONAL Elena Burtea
13 CASE STUDY ON RE-ADJUSTMENTS DEPENDING ON PRICE MODIFICATION Cozma Ighian Diana
14 ECONOMIC EFFICIENCY AND PROFITABILITY Marinela Geamănu
15 THE BARRIERS OF IMPLEMENTING E-PROCUREMENT Corina Pop Sitar
16 TIMPUL DE LUCRU SI STRUCTURAREA ACESTUIA - VALENłE TEORETICE SI LEGALE Alexandra Patricia Braica
17 INTEGRAREA ORGANIZAłIONALĂ - ETAPĂ ESENłIALĂ ÎN VALORIFICAREA RECRUTĂRII PERSONALULUI Viorel Virgil Ioan Bitang
18 ASPECTE PRIVIND ATRAGEREA RESURSELOR DE CĂTRE INSTITUłIILE DE CREDIT DIN ROMÂNIA Chirtoc Irina - Elena, Mungiu Pupăzan Mariana Claudia
19 ARMONIZAREA SISTEMULUI CONTABIL ROMÂNESC CU ACQUIS-UL COMUNITAR SI INTERNAłIONAL ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII ECONOMICE *Ana-Maria Mărculescu, ** Octavian-Florin Dondera
20 HEALTH SATELLITE ACCOUNTS, A DESIDERATUM FOR ROMANIA Carmen Luiza Costuleanu
21 ANALYSIS OF EXPENSES WITH IMPACT ON ACCESS TO HEALTH SERVICES Emanuela-Alisa Nica
22 ANALIZA VENITURILOR BUGETARE LA NIVELUL JUDEłULUI ALBA ÎN PERIOADA 2006-2010 Claudia Florina Radu*, Daniela Ghenescu**
23 CONSIDERAłII PRIVIND PARTAJUL VALORII ADĂUGATE Ioan Beudean
24 THE ECONOMICAL CRISIS – BENEFITS AND OPPORTUNITIES Alexandra Teodora Ruginosu
25 INSTRUMENTE SI CONCEPTE ALE ECONOMIEI NEOINSTITUłIONALE Ana Iolanda Vodă
26 FURNIZORII SI CLIENłII-SURSE DE PROFIT ALE COMPANIILOR DE COMERł Georgiana Lavinia Tănăsoiu
27 PROTECłIA COPILULUI ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII ECONOMICE Daniela CreŃ
28 CRONOLOGIA CONSTRUCłIEI EUROPENE SI PRINCIPALELE EI INSTITUłII Cosmina PoruŃiu
29 EFECTELE CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE SI RECONFIGURAREA MODELULUI DE DEZVOLTARE Rodica Dragomiroiu
30 MANAGEMENTUL EDUCAłIONAL ÎN ROMÂNIA DE AZI Delia Mariana Ardelean
31 CONSIDERAłII PRIVIND MARKETINGUL TRIBAL CA ELEMENT INOVATIV AL POLITICII DE MARKETING Romina Barbu
32 GESTIUNEA SI AUTOGESTIUNEA CARIEREI Anca Liliana Bujor
33 ADVISABILITY OF MERGING THE BUCHAREST STOCK EXCHANGE AND THE SIBIU MONETARYFINANCIAL AND STOCK EXCHANGE Aura Dudas
34 ECONOMIA SUBTERANĂ. ABORDĂRI CONCEPTUALE SI FORME DE MANIFESTARE Pop Georgeta
35 IFRS SIMPLIFICAT PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII Borlea Nicolae Sorin*, Breban Ludovica*, Achim Monica Violeta**
36 ELABORATION OF THE ECONOMIC REVIVAL STRATEGY AT THE SC CDP ARIS SA BAIA MARE Vasile Berlingher
37 FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI ÎN PROCESUL DEZVOLTĂRII DURABILE Doina Viorica Pop*, Viorel Pop**
38 DE LA COMERłUL ELECTRONIC LA GUVERNAREA ELECTRONICĂ. TRANSFORMAREA SECTORULUI PUBLIC UTILIZÂND TEHNOLOGII INFORMAłIONALE SI DE COMUNICAłIE Gabriel Mihai
39 CLUSTERIZAREA – UN INSTRUMENT STRATEGIC PENTRU DEZVOLTAREA CAPITALULUI UMAN ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA Dina Maria LuŃ
40 COOPERAREA ECONOMICĂ INTERNAłIONALĂ ÎN DOMENIUL COMBATERII FRAUDELOR FISCALE Ion Iulian Hurloiu
41 ROLUL AUDITULUI INTERN ÎN OPTIMIZAREA GUVERNANłEI CORPORATIVE Ana-Maria Pascu
42 THE ROLE OF FINANCIAL CONTROL IN ROMANIA'S TAX PRACTICE Loredana Ciurlău
43 CAUZELE SI IMPLICAłIILE PROCESULUI GLOBALIZĂRII ECONOMIEI MONDIALE Ioana-Adriana Murariu
44 ASPECTS OF INTERNAL AUDIT IN ROMANIA Radu Pop
45 THE SOFT SYSTEMS METHODOLOGIE’S TECHNIQUES AND MODELS USED AT GENERAL MOTOR’S EUROPE Liliana Adela Zima
46 DIMENSIUNILE GLOBALE ALE FENOMENELOR GENERATE DE PROBLEMELE ALIMENTARE BoiŃă Marius
47 DECIZII ETICE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE Liviu Gavrilescu
48 DIAGNOSTICUL ÎNTREPRINDERII Sabin Ilies
49 PROCEDURILE SCRISE FORMALIZATE DE INVENTARIERE – UN PAS ÎNAINTE ÎN ORGANIZAREA SI EFECTUAREA INVENTARIERII Vasile Mare
50 ANALYSIS AND DESIGN FOR AN WORKING PLAN COORDINATION USING JADE MULTI-AGENT SYSTEM IN DECISION MAKING PROCES Perşa Eugen Claudiu, Perşa Dana
51 IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PERSOANELOR FIZICE Constantin Cucosel
52 PARTICULARITĂłILE CONTABILITĂłII ÎN INSTITUłIILE BUGETARE Doina Rada
53 AUTONOMIA FINANłELOR PUBLICE LOCALE IN CONTEXTUL GENERAL AL AUTONOMIEI LOCALE CONTEMPORANE DănuŃ Rada
54 IMAPCTUL IMPOZITELOR PE DIVIDEND ASUPRA DECIZIILOR FINANCIARE Mihaela Diaconu
55 EVALUAREA DINAMICII SECTORULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL ECONOMIC CONTEMPORAN Gabriel Ionel Dobrin
56 ANALIZA MODULUI DE REALIZARE A ASIGURĂRII CU RESURSE UMANE LA NIVELUL UNEI ÎNTREPRINDERI Melania Elena Miculeac
57 EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA Bianca Florentina Preda
58 RAPORTAREA VOLUNTARĂ – FACTOR DE CRESTERE AL TRANSPARENłEI ENTITĂłILOR ECONOMICE DIN ROMÂNIA Ionela Stoichină
59 ROLUL INVENTARIERII ÎN CONTROLUL INTEGRITĂłII PATRIMONIULUI TârgoveŃ Lavinia Liliana
60 CONTROLUL FISCAL – REALITĂłI SI PERSPECTIVE Lăcrămioara Rodica Hurloiu
61 CONSIDERAłII PRIVIND NECESITATEA AUDITĂRII SITUAłIILOR FINANCIARE Poliana Alexandra Iovicescu
62 ASIGURAREA CALITĂłII PRODUSELOR SI SERVICIILOR FINANCIAR-BANCARE DIN ROMÂNIA Persida Cechin Crista, Timeea Maria Dumescu
63 MANAGEMENTUL PROIECTULUI Aurel MihuŃ
64 PIAłA POSTALĂ DIN ROMÂNIA Caius Lăzărescu
65 MODERN TENDENCIES IN COVER LETTER WRITING AND THE ROMANIAN LABOUR MARKET Alina Nistorescu
66 IMPACTUL NOILOR REGLEMENTĂRI CONTABILE ŞI FISCALE ASUPRA IMPOZITULUI PE PROFIT Alexandra Doroş
67 ASPECTE PRIVIND IMPOZITAREA VENITURILOR PERSOANELOR FIZICE Crina Maria Pelecaci
68 RECUNOASTEREA SI EVALUAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE DATEI BILANłULUI Paraschiva Sigartău
69 INDEPENDENTA ÎN AUDIT Raul Burdea, Rodica Claudia Buzgău
70 POLITICI SI STRATEGII DE DEZVOLTARE IN CADRUL COMPANIEI NATIONALE POSTA ROMÂNĂ Florea Ianc Maria Mirabela
71 STUDIU STATISTIC PRIVIND MANAGEMENTUL EDUCAłIEI PENTRU SǍNǍTATE LA PACIENłII DE LA SPITALUL DE RECUPERARE DIN BǍILE-FELIX Marcu F.*, Lazăr L.*, Timar I.**, Timar A.***
72 UTILIZAREA MODELĂRII IN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE ANALIZĂ DECIZIONALĂ LuminiŃa Danciu
73 GLOBALIZAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT Cosmina Remes
74 IMPLICAłIILE STRATEGIILOR ÎN CRESTEREA EFICACITĂłII MANAGEMENTULUI FIRMEI Eugen Remes
75 EVALUAREA CONTRACTELOR DE LEASING LA NIVELUL ÎNTREPRINDERII Mihaela Diaconu, Cristina Dionisie